La Genealogia d'en Jan


   


Carbonell 2
 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos 

  Carbonell 1

Les nostres investigacions genealògiques (continuació)

Prosseguint, doncs, les investigacions a
CABRERA DE MAR, i després de certes dificultats en confirmar, sens dubtes, el naixement i baptisme del pare de JOAN CARBONELL GRAU, o sia, de NICOLAU CARBONELL ROCA (doncs sembla ser que tingué dit fill, amb THERESA GRAU o GARAU DEL CROS, amb la que es casà el 1718, quan ell tenia ja 49 anys, o sigui, l'any 1735), continuàrem enllaçant generació a generació, amb pràcticament total fiabilitat, fins a la 13ª Generació. O sia, fins a 1599 (16 de gener) quan neix i és batejat a Sant Feliu de Cabrera, ESTEVA PAU CARBONELL, fill del matrimoni de Pere Carbonell i Magdalena. Quant a dits pares (i així s’ha confirmat amb les dues inscripcions de successius matrimonis d’una altra filla, Joana, casada a 1605 i després a 1620), es tractava – i transcrivim el text d’interès de les inscripcions de dits dos matrimonis – de:
“Pere millas y Carbonell rajoler del veynat de agell de vall i de magdalena muller sua”
o
“pere de millas àlias Carbonell frances rajoler habitant de Cabrera y de Magdalena de aquell muller”.
Investigant sobre aquest darrer matrimoni ens vàrem trobar sorprenentment amb una dada que ens feu dubtar, i és que a les "esposalles" de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, Magdalena Carbonell apareixia com Magdalena Mas, filla de Pere Mas rajoler i Maria Mas. El cert és que gràcies al seu testament, facilitat per la nostra bona amiga genealogista
MONTSERRAT PRATS I CAMPS, que tant ens ha ajudat, s'ha demostrat que la Magdalena Carbonell era la "pubilla" de “CAN CARBONELLET”, d'Agell de Baix, a Cabrera, masia que segons inscripció a la seva façana, fou aixecada l’any 1395 (encara que no pels Carbonell), i que dita Magdalena era la Magdalena Raphela Carbonell, batejada el 5 de setembre de 1562, filla de PERE ANTICH CARBONELL (1532-1584) i de sa muller, MARGARIDA. Dir que PERE DE MILLAS àlies CARBONELL, casat amb dita pubilla MAGDALENA CARBONELL, era francès, de fet gascó, del poble de Milhars, molt a prop de la Vall d'Aran. A la vegada, hem arribat a poder confirmar documentalment qui varen ser els pares de Pere Antich Carbonell, ANTONI BOLART alias CARBONELL i la seva muller ANTONIA CARBONELL, doncs hem trobat la inscripció del baptisme d’en Pere Antich, datat a 27 de Gener de 1532.

 

1. La masia de “CAN CARBONELLET” al veïnat d’Agell de Baix, a Cabrera de Mar. 2. Detall de la inscripció de la façana principal (l'any no correspon a la primera ocupació pels Carbonell a principis del 1500). 3. Església parroquial de Sant Feliu a Cabrera de Mar. 4. Inscripció de bateig de Pere Antich Carbonell, fill d’Antoni Bolart i Antònia Carbonell (1532). 5 a 8. Testaments de Magdalena Carbonell (1598 i 1609), de Pere Antich Carbonell (1583) i de Pere de Millàs àlies Carbonell (1629). –Per augmentar les imatges 4 a 8, cliqueu a sobre-

Malgrat desconèixer el lloc de procedència d'ANTONI BOLART àlies CARBONELL i els exactes progenitors d'ANTONIA CARBONELL, la seva esposa, que bé podrien ser el matrimoni que després indicarem, no obstant, per les referències de diverses fonts orals familiars, confirmades a través del contingut dels Fogatges de Cabrera dels anys 1.497, 1.515 i 1.553, sembla que la presència dels CARBONELL a aquesta població del Maresme, sols es remuntaria a principis del 1.500. Es diu que fou un tal BERTHOMEU CARBONELL (que efectivament és el primer de dit cognom que apareix als Llibres parroquials, curiosament ja dedicant-se a l’ofici de rajoler), el que, procedent de FIGUERES (Alt Empordà) s’instal•là amb la seva muller CONSTHANÇA i no sabem si ja amb algun fill, entre els que bé podria estar la precitada Antònia (alguns, com a mínim consta que naixeren a Cabrera ja) i donaren lloc a la nissaga familiar Carbonell a dit poble, que per les dades obtingudes, es desenvolupà en dues branques familiars ben diferenciades, una la dels rajolers, localitzada a Agell de Baix (o sia, al ja esmentat “Can Carbonellet”) i l’altra, la dels paraires i després teixidors, que vivien en el mas de “Can Carbonell” al propi nucli poblacional de Cabrera. Amb el temps, com hem vist, ara fa gairebé 250 anys, un membre de la nissaga i concretament de la branca d’Agell, JOAN CARBONELL GRAU, passaria a instal•lar-se amb la seva esposa, a Argentona, donant lloc a les diferents branques Carbonell sorgides a aquesta darrera població, entre elles la nostra, sobre la que a l'apartat següent us donarem alguns detalls força curiosos.

  Amunt

  Continuar